Witam

Polska jest du?ym krajem o powierzchni 322 575 km kw.
Na tej wielkiej powierzchni od po?udnia znajduj? si? pi?kne pasma gr.
Na p?nocy Polska posiada wielo kilometrow? pla?e nad morzem ba?tyckim. W ?rodku kraju pomi?dzy grami a morzem znajduje si? wiele jezior, zaczynaj?c od ma?ych oczek wodnych ko?cz?c na wielkich pojezierzach takich jak Pojezierze Mazurskie.
Taka r?norodno?? terenw stwarza wiele mo?liwo?ci wypoczynkowych, dzi?ki temu pojawia si? rozkwit turystyki. Takie warunki prcz naturalnych atrakcji turystycznych, wywieraj? wp?yw na powstawanie atrakcji czynionych r?k? cz?owieka.
Naturalne atrakcje turystyczne rwnie? s? przez cz?owieka dopasowywane tak ?eby by? do nich ?atwiejszy dost?p dla szerszego grona ludzi (np. kolejki linowe).
W ka?dym rejonie wypoczynkowym musi powsta? zaplecze wypoczynkowe ktre zwykle sk?ada si? z transportu, noclegw i gastronomi. Noclegi to b?dzie g?wny temat przewodni na tej stronie internetowej a dok?adnie to statystyki noclegw. W nast?pnych zak?adkach b?dziemy chcieli przedstawi? jak prezentuj? si? r?ne rejony polski pod wzgl?dem ilo?ci baz wypoczynkowych. Dodatkowo prcz liczb znajd? Pa?stwo na naszym portalu krciutkie wizytwki i opisy r?nych obiektw noclegowych zaczynaj?c od pokoi go?cinnych a ko?cz?c na hotelach.
W krtkich wizytwkach obiektw s? rwnie? umieszczone linki do tych obiektw, dzi?ki czemu b?d? mogli Pa?stwo zapozna? si? z ofert? przechodz?c do w?a?ciwych stron.
Dynamiczny rozwj turystyki w naszym kraju powoduje ?e wci?? przybywa nowych obiektw.